1. Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej „Polityką Prywatności”, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej 18 i została opracowana oraz wdrożona na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016, poz. 1030 z późn. zm).
 2. Polityka Prywatności dotyczy stron internetowych w domenie: kartatrzynastka.pl oraz innych stron internetowych prowadzonych przez lub na zlecenie YOLO, na których została zamieszczona oraz w wersjach tych serwisów dostępnych za pomocą telefonów komórkowych, w tym protokołu WAP i została stworzona dla osób fizycznych korzystających z Serwisu.
 3. Używane w niniejszej Polityce Prywatności terminy pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im poniżej, chyba że wyraźnie wskazano inaczej w niniejszej Polityce Prywatności:
  1. Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.);
  2. Grupa – grupa kapitałowa, do której należy YOLO;
  3. Serwis – łącznie strony internetowe w domenie: kartatrzynastka.pl oraz innych stron internetowych prowadzonych przez lub na zlecenie YOLO, na których została zamieszczona oraz w wersjach tych serwisów dostępnych za pomocą telefonów komórkowych, w tym protokołu WAP;
  4. Strona - strona internetowa znajdująca się pod adresem www.kartatrzynastka.pl wraz z podstronami w domenie *.kartatrzynastka.pl;
  5. Umowa Pożyczki – Umowa Pożyczki na karcie przedpłaconej, zawieraną przez YOLO z Użytkownikiem przy wykorzystaniu Serwisu;
  6. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.);
  7. Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016, poz. 1030 z późn. zm.);
  8. Użytkownik – rozumie się przez to osobę odwiedzającą Serwis, osobę zamierzającą korzystać lub korzystającą z usług YOLO, w tym zawierającą z YOLO Umowę Pożyczki, zarówno obecnie, jak i w przyszłości;
  9. YOLO – YOLO S.A. siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000372319, o kapitale zakładowym 19.779.890 PLN (opłacony w całości).
 4. YOLO zbiera, przetwarza i wykorzystuje Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
 5. Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych:
  1. Użytkowników ubiegających się o pożyczkę od YOLO za pośrednictwem Serwisu oraz innych osób fizycznych, które korzystają z Serwisu, a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach Serwisu, osób zainteresowanych kontaktem z YOLO w jakimkolwiek innym celu.
 6. Przetwarzanie Danych Osobowych za pośrednictwem Serwisu polegać będzie na:
  1. zbieraniu danych dotyczących wizyt(y) Użytkowników na Stronie oraz wykorzystywanych przez niego zasobów. Gromadzone informacje obejmują dane dotyczące: lokalizacji, numeru IP, ruchu na Stronie;
  2. zbieraniu danych z formularzy wypełnianych za pośrednictwem Serwisu przez Użytkowników, w tym podczas rejestracji w celu otrzymania informacji oraz składania wniosku o udzielenie pożyczki.
  3. zbieraniu Danych Osobowych Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik kontaktuje się przedstawicielem YOLO za pośrednictwem Strony.
 7. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w celu skorzystania z usług YOLO jest YOLO.
 8. YOLO działając na podstawie pisemnej umowy, o której mowa w art. 31 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi.
 9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek może być konieczne do skorzystania z niektórych usług świadczonych przez YOLO. Zgoda może zostać odwołana przez Użytkownika w każdym czasie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 10. Użytkownik, w celu wzięcia pożyczki i podpisania w tym celu Umowy Pożyczki musi założyć swój indywidualny profil w Serwisie poprzez podanie adresu e-mail i hasła do profilu w Serwisie.
 11. Do złożenia wniosku o pożyczkę i zawarcia Umowy Pożyczki w YOLO, niezbędne są następujące dane:
  1. Imię;
  2. drugie imię (jeśli istnieje);
  3. nazwisko;
  4. adres zameldowania;
  5. adres korespondencyjny;
  6. numer PESEL;
  7. numer dowodu osobistego;
  8. wykształcenie;
  9. stan cywilny;
  10. liczba osób na utrzymaniu do 18 roku życia;
  11. rodzaj i forma zatrudnienia;
  12. numer telefonu;
  13. inne dane osobowe, w tym dane o zdolności kredytowej, a także informacje o rachunku bankowym, a w szczególności o jego numerze.
 12. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z pełni usług oferowanych przez YOLO.
 13. Dane Osobowe Użytkowników przetwarzane są przez YOLO, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, w celu prowadzenia Serwisu. Przetwarzanie Danych Osobowych konieczne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy Pożyczki i konieczne do realizacji Umowy Pożyczki, których stroną jest Użytkownik.
 14. YOLO zastrzega sobie prawo nagrywania rozmów telefonicznych prowadzonych z Użytkownikami pod numerami telefonów podanych w Serwisie, w celach szkoleniowych oraz kontroli jakości usług świadczonych przez YOLO. W przypadku braku zgody na nagrywanie rozmowy Użytkownik powinien zakończyć połączenie.
 15. Dane Osobowe przetwarzane są również w celu oceny ryzyka kredytowego Użytkownika, wynikającą z art. 9 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim. Użytkownik, składając wniosek o pożyczkę jest zobowiązany do wyrażenia zgody na weryfikację jego zdolności kredytowej w:
  1. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.;
  2. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.;
  3. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
  a także o wyrażenie zgody na przekazywanie informacji do wskazanych powyżej biur informacji gospodarczej oraz o wystąpienie w imieniu Użytkownika do Biura Informacji Kredytowej S.A. z wnioskiem o udzielenie informacji. Dane Użytkownika zostaną również zweryfikowane w publicznej bazie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 16. YOLO zastrzega sobie ponadto prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkowników podmiotom trzecim gdy jest to niezbędne do wykonania Umowy Pożyczki zawartej z Użytkownikiem. W takim wypadku YOLO może udostępnić dane osobowe Użytkownika firmom pocztowym, windykacyjnym, informatycznym oraz archiwizacyjnym.
 17. Dane Osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 18. Dodatkowo podmiotami, które oprócz YOLO będą mogły mieć dostęp do danych Użytkownika są podmioty:
  1. wchodzące w skład Grupy,
  2. współpracujące z YOLO w zakresie usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu;
  3. którym udostępnienie danych nastąpiło na podstawie odrębnie udzielonych przez Użytkownika zgód.
 19. Poza przypadkami wskazanymi w pkt 14, 15, 16 i 17 powyżej informacje dotyczące Użytkownika Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
 20. Dane dotyczące Użytkownika Serwisu, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu oraz wykonywaniem Umowy Pożyczki zawartej przez Użytkownika (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte z systemu.
 21. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego Danych Osobowych. Może również dokonywać ich weryfikacji lub poprawienia.
 22. Użytkownik może również żądać usunięcia danych z Systemu w zakresie, w jakim dane te nie są niezbędne do realizacji Umowy Pożyczki lub obowiązek ich przetwarzania nie wynika z obowiązujących YOLO przepisów prawa.
 23. Użytkownik, który nie życzy sobie otrzymywać wiadomości zawierających informacje handlowe od YOLO lub podmiotów wskazanych w punkcie 17 powyżej, ma możliwość odmowy, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@kartatrzynastka.pl
 24. W przypadku, gdy po uprzednio udzielonej zgodzie „marketingowej”, Użytkownik zdecyduje o jej wycofaniu, YOLO po otrzymaniu informacji o wycofaniu zgody, usunie dane Użytkownika z list mailingowych prowadzonych przez YOLO oraz wystąpi o usunięcie danych tej osoby z list mailingowych podmiotów, o których mowa w punkcie 17 powyżej.
 25. W przypadku wszelkich pytań, wniosków, uwag, uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z YOLO za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@kartatrzynastka.pl lub telefonicznie pod numer: .222 28 28 28
 26. YOLO oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@kartatrzynastka.pl.
 27. O zmianie Polityki Prywatności YOLO powiadamia poprzez zamieszczenie Polityki Prywatności na Stronie.
 28. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian do Polityki równoznaczne jest z wyrażeniem ich akceptacji.