Pełnomocnictwo - Biuro Informacji Kredytowej

Niniejszym udzielam YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową, oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych o następującej treści:

W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę, niniejszym upoważniam:

  1. YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i udostępnienie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez YOLO S.A. w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2016 poz.1528 ze zm.) oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 2015 poz. 128 ze zm.).
  2. YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z umowy pożyczki zawartej z YOLO S.A., a także wyrażam zgodę na udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do YOLO S.A. dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z YOLO S.A. umowy pożyczki, oraz przetwarzanie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z YOLO S.A.. umowy pożyczki przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz udostępnianie tych danych podmiotom upoważnionym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 2015 poz. 128 ze zm.).
    Jednocześnie potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższych upoważnień i zgód, jak również o możliwości ich odwołania w każdym czasie”

Pełnomocnictwo - Biura Informacji Gospodarczych

Niniejszym upoważniam YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, do wystąpienia do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie oraz do ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie o ujawnienie informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach. Udzielenie upoważnienia jest dobrowolne.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1015 ze zm.) („Ustawa”) upoważniam YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, do wystąpienia, za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie, informacji gospodarczych o wywiązywaniu się przeze mnie z wszelkich zobowiązań pieniężnych wobec otrzymującego zgodę do biur informacji gospodarczych, w rozumieniu Ustawy, na zasadach i w zakresie określonym w Ustawie, wnoszę o przekazanie informacji o zobowiązaniach spłaconych przeze mnie w okresie ostatnich 12 miesięcy. Jednocześnie potwierdzam, że zostałem poinformowany o możliwości odwołania upoważnienia w każdym czasie.